Vi har plads til særlige behov

Specialundervisning på Gram Efterskole

Specialundervisning på Gram Efterskole foregår i fagene dansk og matematik. Dette foregår med markant lavere klassekvotienter end normalundervisningen. Specialundervisningen tilrettelægges på tværs af årgangene.

Supplerende undervisning

Ifølge den nye inklusionslov fra august 2013 har vi mulighed for at tilbyde inklusion og denne mulighed affattes i ”Efterskoleloven” således:>>§ 3 a.

Børn, der har brug for støtte og særlig behov, og som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, kan tilbydes supplerende undervisning og eller anden faglig støtte.

Ud over niveaudelt undervisning i dansk, matematik, engelsk og tysk, vil vi gerne tilbyde inklusionsmulighed i dansk og matematik.

For at kunne deltage i et inklusionstilbud skal følgende være opfyldt:

  • Eleven skal være godkendt af PPR og PPRs udtalelse og relevante papirer vedlægges.

Og/eller

  • Nuværende skoleleder eller faglærer laver en udtalelse, der beskriver elevens faglige standpunkt og særlige behov. Heri også en beskrivelse af, hvad den nuværende skole har lavet af særlig indsats. Udtalelsen vedlægges.

Specialundervisning på Gram Efterskole foregår med markant lavere klassekvotienter end på de andre hold. Specialundervisningen tilrettelægges på tværs af årgangene.

Er man inklusionselev uden at skulle modtage specialundervisning kan der på de niveaudelte hold være to-lærersystem, for på den måde at kunne tilgodese elevens særlige behov.

Evaluering af inklusionselever med særlige behov

På Gram Efterskole lægger vi stor vægt på, at evalueringen af den enkelte elev ikke er noget, der foregår et par gange om året, men kontinuerligt.

Den løbende evaluering tager udgangspunkt i samtaler med eleven med henblik på, at vurdere fagligt og socialt udbytte af vedkommendes skolegang.

Ligeledes er der et kontinuerligt samarbejde med forældre og andre samarbejdspartnere omkring den enkelte inklusionselev.

Desuden er der også et samarbejde i de forskellige fagteams omkring elevens udbytte af undervisningen. Det er et samarbejde vi til stadighed udbygger og opkvalificerer idet der er en teamstruktur med Kontaktlærerteams, der sammen varetager de forskellige elevers positive udvikling og udbytte.

Desuden er der de mere formelle evalueringsformer som forældrekonsultationer, karakterafgivning hvert halve år, terminsprøver, afgangsprøver og udtalelser.