Årsplan 2019-2020

 1. Kurset varer 42 uger
 2. Skoleåret starter søndag den 11. august 2019 klokken 15.00.
 3. Der er efterårsferie i uge 42. Første feriedag er søndag den 13. oktober. Sidste feriedag er lørdag den 19. oktober. Eleverne må rejse fra skolen fredag den 11. oktober efter undervisningens ophør, men de kan også vente med at forlade skolen til om lørdagen. Eleverne skal være tilbage på skolen igen søndag den 20. oktober senest kl. 21.30.
 4. Skolen holder juleferie fra fredag d. 22. december til den 5. januar. Eleverne kan tage med deres forældre hjem efter juleafslutningen, som forventes færdig kl. 14.30. De skal være tilbage på skolen søndag den 5. januar senest kl. 21.30.
 5. Vinterferien ligger igen i år i uge 7 fra søndag den 9. februar til lørdag den 15. februar. Eleverne kan rejse fra skolen fredag efter undervisningens ophør. Alle elever skal være tilbage på skolen igen søndag den 16. februar senest kl. 21.30.
 6. Påsken: Undervisningen slutter onsdag den 9. april kl. 16.00. Skolen er åben for de elever, der ikke rejser hjem i påsken. Alle elever skal være tilbage på skolen mandag den 13. april senest kl. 21.30.
 7. Skoleåret afsluttes lørdag den 27. juni 2020 med et arrangement for elever og forældre med slut klokken 16.00.

Skoleårets indhold

Der er 29 normale undervisningsuger og 13 uger, som på den ene eller anden måde er anderledes uger, som fordeler sig på introdage, kontaktgruppedage, linjefagsdage, brobygning (kun 10. årg.), projekt/OSO, lejrskole, emneuger, prøveuger, afslutningsuge mm.

Introdage

De første dage i skoleåret, hvor der arrangeres anderledes undervisning i form af lejrtur, aktiviteter for at lære skolen og Gram by at kende og meget andet.

Kontaktgruppedage

Anderledes dage, hvor den enkelte elev bliver sat i uvante situationer for at fremme forståelsen af fællesskabet og sig selv. Kontaktgruppedagene foregår med kontaktgruppen.

Linjefagsdage

Eleverne beskæftiger sig med deres linjefag en hel dag. De har mulighed for fordybelse og koncentration.

Brobygning

Eleverne i 10. årgang skal i en uge deltage i det obligatoriske brobygningsforløb med undervisning og praktik i relation til ungdomsuddannelserne. (Uge 48)

Projekt/OSO

I denne uge arbejder 9. klasse med projektopgaven og 10. klasse med den obligatoriske selvvalgte opgave. 8.kl. arbejder også med projekt.

Lejrskole

Skolen arrangerer en fællesrejse for alle elever til udlandet. Formålet med turen er dels at styrke fællesskabet og dels at give gode oplevelser. Den undervisningsmæssige del af ugen foregår med diverse fysiske aktiviteter. Der er hver dag fællessamling med underholdning og information.

Turen i år går til Sverige. (Uge 5)

Prøveuger

I disse uger afholdes folkeskolens afsluttende prøver som er obligatoriske for eleverne i 9. årgang, men frivillige for eleverne i 10. årgang. I den mundtlige prøvetid vil der være forskellige pædagogiske tilbud, som eleverne skal deltage i. De skriftlige prøver afholdes i perioden 4. – 13. maj. De mundtlige prøver afholdes i perioden 2. juni – 19. juni 2018.

Terminsprøver afholdes for 8., 9. og 10. årgang. Dette løber over 3 dage. (4. – 7. november)

Lektiehjælp

4 aftener om ugen tilbydes lektiehjælp. Vagtlærererne tilbyder deres hjælp i lektiecaféen.

Fag og faglighed

På Gram Efterskole vægter vi et højt fagligt niveau i alle skolens fag. Eleverne i 9. årgang aflægger samme prøver som i folkeskolen (FP9) og eleverne i 10. kl. tilbydes at aflægge prøverne i FS10. Vi er en moderne skole, der følger udviklingen på de undervisningsmæssige sider. Skolen er udstyret med trådløst netværk og interaktive tavler, som sikrer undervisning i tråd med udviklingen. Vi tilbyder faglig kompetent undervisning. For alle fags vedkommende tilrettelægges undervisningen således at det fører mod de trin- og slutmål der er gældende for folkeskolen.

2-sprogsdansk

Gram Efterskole tilbyder endvidere specialundervisning i dansk og matematik og tilbyder endvidere anden-sprogsdansk. Hvis en elev tidligere har modtaget specialundervisning, skal skolen vide det samt modtage PPR i god tid før skolestart.

Specialundervisning

Specialundervisning på Gram Efterskole foregår i fagene dansk og matematik. Dette foregår med markant lavere klassekvotienter end
normalundervisningen. Specialundervisningen tilrettelægges på tværs af årgangene.

Inklusion

Ifølge den nye inklusionslov fra august 2013 har vi mulighed for at tilbyde inklusion og denne mulighed affattes i ”Efterskoleloven” således:>>§ 3 a.
Børn, der har brug for støtte, og som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, kan tilbydes supplerende undervisning og eller anden faglig støtte.
Ud over niveaudelt undervisning i dansk, matematik og engelsk, vil vi gerne tilbyde inklusionsmulighed i dansk og matematik.
For at kunne deltage i et inklusionstilbud skal følgende være opfyldt:
Eleven skal være godkendt af PPR og PPRs udtalelse og relevante papirer vedlægges.
Og/eller
Nuværende skoleleder eller faglærer laver en udtalelse, der beskriver elevens faglige standpunkt og særlige behov. Heri også en beskrivelse af, hvad den nuværende skole har lavet af særlig indsats. Udtalelsen vedlægges.
Specialundervisning på Gram Efterskole foregår med markant lavere klassekvotienter end på de andre hold. Specialundervisningen tilrettelægges på tværs af årgangene.
Er man inklusionselev uden at skulle modtage specialundervisning kan der på de niveaudelte hold være to-lærersystem, for på den måde at kunne tilgodese elevens særlige behov.

Evaluering af Inklusionselever

På Gram Efterskole lægger vi stor vægt på, at evalueringen af den enkelte elev ikke er noget, der foregår et par gange om året, men kontinuerligt.
Den løbende evaluering tager udgangspunkt i samtaler med eleven med henblik på, at vurdere fagligt og socialt udbytte af vedkommendes skolegang.
Ligeledes er der et kontinuerligt samarbejde med forældre og andre samarbejdspartnere omkring den enkelte inklusionselev.
Desuden er der også et samarbejde i de forskellige fagteams omkring elevens udbytte af undervisningen. Det er et samarbejde vi til stadighed udbygger og opkvalificerer idet der er en teamstruktur med Kontaktlærerteams, der sammen varetager de forskellige elevers positive udvikling og udbytte.
Desuden er der de mere formelle evalueringsformer som forældrekonsultationer, karakterafgivning hvert halve år, terminsprøver, afgangsprøver og udtalelser.

Forældresamarbejde

På Gram Efterskole vægter vi samarbejdet med forældre højt. Vi fordrer en positiv og tæt information, og vi opfordrer til at kommunikationen primært er skriftlig.
I løbet af året afholdes fire forældresamtaler, hvor der bliver fortalt om elevens sociale og faglige udvikling. Her vil det også være muligt at tale med en uddannelsesvejleder.

Årsplan

Planlagte aktiviteter udover det almindelige skema

August

 • Nye elever ankommer til skolen
 • Introforløb

September

 • Kontaktgruppedag
 • Introtur
 • Efterskolernes dag

Oktober

 • Efterårsferie
 • Folkestyredage
 • Forældrekaffe
 • Spil dansk dag

November

 • Brobygning
 • Terminsprøver

December

 • OSO og projektuge
 • Juleafslutning
 • Jul på GE

Januar

 • Kontaktgruppedag
 • Linjefagsdag
 • Kontaktgruppedag
 • Skitur

Februar

 • Forældrekaffe
 • Vinterferie
 • Skitur

Marts

 • Påskedage

April

 • Askovfestival
 • Kontaktgruppedag

Maj

 • Skriftlige prøver
 • Askov Festival
 • Kontaktgruppedag
 • Gammel elevdag

Juni

 • Mundtlige prøver
 • Outrotur
 • Galla
 • Hovedrengøring
 • Afslutning på skoleåret

Dagsrytme

07.15 – 07.45 Fælles morgenmad.
07.45- 08.00 Morgensamling.
08.00 – 10.00 Undervisning.
10.15 – 11.45 Undervisning.
11.45 – 12.30 Middagsmad.
12:30 – 13:30 Undervisning.
13.40 – 14.40 Undervisning.
14.50 – 16.30 Undervisning.
18.00 – 18.30 Aftensmad.
18.30 – 19.30 Lektiehjælp tilbydes
19.30 – 21.00 Aftenaktiviteter i værksteder og hal m.m.
22.00 Alle skal være på værelserne, lærerne begynder at gå rundt og sige godnat.
22.30 Ro.

Der er mødepligt til alle måltider, da vi har den holdning at fællesskabet omkring måltiderne er en vigtig del af skolens hverdag

Værelser og praktisk arbejde

Eleverne bor på 2, 3 eller 4 mands værelser. Eleverne er af skolen fordelt på værelserne ved skoleårets start. Hver elev har en kontaktlærer. Kontaktlæreren er elevens primære kontaktperson i forhold til efterskolelivet.

Elevernes deltager i det praktiske arbejde på skolen. Eleverne udfører almindelig rengøring af værkstederne, klasselokalerne og gangområderne samt deres værelser. Det er en daglig rengøring på værelserne, som er placeret fra kl. 22:00 – 22.30. Desuden er der 2 elever, som har køkkentjans i en uge ad gangen, hvor de hjælper til med afrydning af bordet til middag og deltager i opvasken efter aftensmaden. Eleverne følger undervisningen og anvender fortrinsvis pauserne til køkkentjansen.
Rengøringen af fællesarealerne foregår ved at to elever på skift følges med vores rengøringspersonale og lærer at gøre rent og holde orden.

I kostskolearbejdet og tilsyn deltager alle lærere. Vi forsøger at dele det ligeligt, men der kan være forskel, da ikke alle har lige mange undervisningstimer.

Tilsynet består af nattevagt, morgenvagt, formiddagsvagt samt aften- og weekendvagter.

Hver dag har eleverne mulighed for at benytte skolens værksteder og idrætsfaciliteter. Disse aktiviteter er et tilbud til eleverne. Aktiviteterne slutter hver aften af med aftenforfriskning og hyggeligt samvær.

Igennem skoleåret er der faste fællesaftener/kulturaftener for elever og lærere. Af eksempler på aktiviteter kan nævnes: Elevunderholdning, foredrag, film, lærerbesøg, natløb, turneringer i boldspil, gallafest m.m.

I weekenderne står eleverne sammen med vagtlæreren for det meste af madlavningen. De elever, der har meldt sig til at blive i weekenden, skal deltage i det obligatoriske fællesarrangement.

Ud over de normale weekender er der programweekender, som er obligatoriske for alle skolens elever.