Selv-evaluering 2014 og 2015 – Gram Efterskole

Prøvekaraktererne i dansk og matematik:

9. årgang, juni 2015

10. årgang, juni 2015

Dansk

Matematik

Dansk

Matematik

Læsning

Retskriv.

Skriftlig

Mundtlig

Færdighed

Problem

Skriftlig

Mundtlig

Skriftlig

3,375

2,916

3,363

4,500

2,130

1,956

2,611

6,187

3,105

Forhold omkring prøveafholdelsen:

Hovedindtrykket er, at langt de fleste elever har arbejdet så godt de kunne med de evner og muligheder de har haft. Gram Efterskole har en broget elevflok, hvoraf en del har sociale udfordringer og faglige problematikker, -en betydelig del af eleverne har begge dele. En del af vores elever er også diagnosticerede. Vi er en almindelig, prøveafholdende skole, og har derfor ikke elever, der er fritaget fra prøverne, hvilket naturligvis også har en effekt på det samlede karaktergennemsnit.

Eleverne underpræsterer især i det skriftlige grundet nervøsitet og usikkerhed. Eleverne var dårlige til at have fokus på prøverne, skønt de har modtaget information om prøverne op til flere gange har de ikke taget informationerne til sig. Eleverne manglede engagement i arbejdet op til prøverne; det skal være et opmærksomhedspunkt for os, at højne dette. Her er samarbejdet mellem faglærer, UU-vejleder, elev og forældre centralt.

Mundtligt er vores elever noget stærkere end skriftligt. Det skyldes givetvis flere ting:

 • Der kræves flere specifikke og formelle kundskaber og færdigheder for at kunne besvare en skriftlig opgave, og resultatet er på mange områder mere målbare.
 • Elevernes skolemæssige baggrund er i mange tilfælde, at de har en eller flere afbrydelser i deres skoleforløb. Nogle har ikke gået i skole i op til et helt skoleår.
 • Mange af eleverne har været vant til at overleve ved at være gode verbalt, og de er vant til at formulere sig ud af problemer og opgaver. Denne færdighed tilgodeses i de mundtlige prøver.
  • Man skal som lærer tage udgangspunkt i niveauet og ikke holdet. Elever der ikke passer til niveauet skal flyttes til det passende niveau,- vi skal turde at give ”slip” på elever.
  • En fælles årsplan for fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, så det bliver nemmere at skifte niveau.
  • Vi skal lave en grundigere vurdering inden de deles på niveauerne,- for at vi kan vurdere dem mere nuanceret og samtidig få den mundtlige dimension med. Vi tror dette kan afhjælpe en del flytninger mellem niveauerne. En anden ide kan være at der nedsættes visiteringshold som  efter samtale med eleverne inddeler eleverne. Eller eleverne er blevet visiteret allerede i ansøgningsfase, enten ved samtalen med ledelsen eller via et afkrydsningsskema.
  • På baggrund af evalueringen er der udfærdiget et Fagligt Vurderingsskema, som eleven udfylder sammen med sine forældre før skolestart. Skemaet angiver, hvor eleven selv vurderer sit faglige niveau. Dette er oplægget til en snak med lærerne og UU-vejlederne med henblik på en rigtig placering på niveau.
  • Trivsel og arrangementer i årets løb
  • Eleverne skal trænes op til selv at være med til at løse op ved konflikter.
  • Vi skal have flere kontaktgruppedage.
  • Valgfag skal indføres som før. Det kan styrke gode oplevelser og fastholde.
  • Vi skal huske kontakten og kommunikationen med hjemmet, og vi skal huske at den skal være positiv.
  • Vi skal være gode til at fastholde elever i den positive udvikling, de er i.

Synopseskrivningen omkring prøveform B (dansk, engelsk og tysk) kan med fordel strækkes over flere dage end nu. Det er vigtigt med struktur for at fastholde eleverne i positive arbejdsgange. Mange elever har behov for fastholdelse, og vi har en forpligtelse for at skabe strukturen.

Introduktion til prøverne skal være del i 9. og 10. Klasse,- det skal ikke være en del af niveaudelingen, for så kan eleverne komme til at blande prøver og niveau sammen, hvilket er uheldigt.

Vi tilrettelægger og målretter ikke vores undervisning med det formål, at eleverne skal være gode til prøverne. Det ligger ikke i vores værdigrundlag. Når det er sagt, så skal vi i det kommende år blive bedre til at coache i prøverne,-således eleverne opnår større fortrolighed med prøveformerne og usikkerheden for dem dermed mindskes.

Niveaudeling og niveauskift

Vore elever er i de 4 hovedfag (dansk, matematik, engelsk og tysk) inddelt på 4 niveauer. Undervisningen i det enkelte elev er parallellagt, så eleverne har mulighed for at skifte niveau.

20% af vores elever skiftede i skoleåret 2014-2015 niveau, heraf omkring halvdelen til en fagligt højere niveau.

Vi kan og bør optimere vores niveaudeling på følgende områder:

Elevfrafald

For mange elever valgte at stoppe i utide i 2014-2015 (ca 25%). Dette har –sammen med den nye arbejdstidsaftale- afstedkommet, at vi omlagde kontaktlærerfunktionen til at være en team-funktion. 3 lærere varetager nu kontaktlærerfunktionen for en gruppe på 15-20 elever. Dette for at eleverne skal føle sig mere trygge ved altid at kunne få fat i en kontaktlærer,  for at styrke kommunikationen eksternt og internt og for at skabe mere overskuelige arbejdsforhold for lærerne, så de ikke står med det hele selv.

Arbejdet med udvikling af lærerteams overstås ikke på et år. Det er en længere proces. Men det er også en væsentlig forudsætning for et godt samarbejde med eleverne og forældrene og dermed færre elever, der falder fra. For at befordre den udvikling har vi omstruktureret arbejdsopgaverne i ledelsen og gjort viceforstanderen til teamleder, og vi samarbejder med konsulent Marianne Facondini.

Desuden skal vi have fokus på elevernes trivsel og vi skal have det med mange forskellige indfaldsvinkler:

Strukturen i Kontaktteam

For at nå omkring alle aspekter af elevens efterskoleophold er det vigtigt, at tiden på kontaktteammøderne bruges godt og konstruktivt.

Ved evalueringen var der enighed om, at det ville være fordelagtigt med en fast dagsorden til både Kontaktteammøder og Kontaktgruppemøder.

Team M har en sådan, der med fordel kan bruges som udgangspunkt.

 

Dagsorden Team A møde

 1. Weekend tilmelding – Weekend-tilmelding sendes straks til køkkenet efter udarbejdelse
 2. Ugen der gik – en positiv ting.  - Runde hvor hver elev kommer med noget positivt fra den sidste uge, det kan være alt fra en fed undervisningstime/god bøf til frokost en sjov hændelse, bare de siger noget positivt.
  Roserunden - De må meget gerne rose en anden i KG der har lavet noget positivt for vedkommende
  Hvad kunne være bedre - Her må de komme med ting som de synes bør være bedre.
 3. Kommende uges program. Hvis der kommer noget eleverne skal være klædt på til
 4. Rengøring - Rengøring/justeringer o.s.v
 5. Køkken - Køkken plan hvis vi skal i køkkenet
 6. Bordformænd - evt. rettelser til bordformænd
 7. Hvordan går det i kontaktgruppe teamet? - Trivsel i kontaktgruppen
 8. Madønsker - Elever kommer med bud med hvad de ønsker med det forbehold at det ikke altid kan lade sig gøre, vi censurerer ikke ønsker selvom vi ved at det er nok ikke muligt; så er de blevet hørt.
 9. Evaluering - hvis noget skal evalueres/kg arrangement, intro periode osv
  Pedel - hvis der er noget der er i stykker på deres værelse, sendes straks til Preben efter der er noteret ønsker via intra
 10. Ugens tema til kg-møde (de punkter varierede afhængig af hvad der sker på skolen - herunder et par eksempler)

Skoleintra sørge for at alle har kode.

Facebook/sms konflikter

Besked til lærer hvis man er forhindret

Hver elev skal sætte sig et mål, der bliver føjet til elev planen.


Målsætning for kommende skoleår

 • Optimering af teamsamarbejdet
 • Opmærksomhed på prøveforberedelse og fagligt udbytte
 • Optimering af kommunikation til hjemmet
 • Nedgang i elevfrafald

Godkendt af bestyresen den 26. august 2015

Ophavsret © 2014 Gram Efterskole. Alle rettigheder forbeholdes.

Go to top