Løbende evaluering af Gram Efterskoles undervisning samt opfølgningsplan

På Gram Efterskole evaluerer vi løbende elevernes udbytte af deres efterskoleophold.

Arrangementer, anderledes skoledage og særligt tilrettelagte forløb evalueres umiddelbart efter de har fundet sted, og foretages af medarbejdergruppen samt ledelsen. Som hovedregel inddrages eleverne også i evalueringen på et fællesmøde.

Elevernes trivsel evalueres sammen med den enkelte elev, når Kontaktteamet holder samtaler med dem, og elevgruppens trivsel evalueres jævnligt på kontaktgruppemøder, der finder sted hver uge. Disse følges op af forældresamtaler i oktober og marts måned, samt telefonsamtaler med forældre og møder efter behov.

Eleverne er medio marts 2015 blevet bedt om at udfylde et online-spørgeskema, der skal give svar på om de mener det faglige udbytte er godt nok, at trivslen er i orden og at skolen generelt lever op til deres forventninger. Dette skema uddybes ved et interview med en mindre gruppe elever. Online-svarene kan ses nedenfor.

Spørgeskemaundersøgelsen kan ses nedenfor, og vil danne fundament for evaluering af skoleåret ultimo juni måned, sammen med en evaluering af de tiltag skolen har iværksat ifm. indførelsen af den nye reform og arbejdstid. Blandt andet følgende evalueres:

 • den nye teamstruktur
 • ugestrukturen
 • linjefagene
 • de anderledes skoledage (performanceugen, linjefagsdagene, fagdagene)
 • arrangementer (juleafslutning, galla, forældrearrangementer)
 • Intro og Outrotur
 • De faglige resultater (udviklingen gennem året)
 • Medio august er der gennemført skriftlige tests i dansk, matematik, engelsk og tysk. Formålet er at afdække elevens faglige niveau med henblik på at tilrettelægge den bedste undervisning.
 • Primo januar er der gennemført skriftlige tests i matematik, dansk og engelsk. Formålet er at sammenligne med den første test og vurdere elevens faglige udbytte.
 • Før hvert forældremøde i november og januar, skal faglærere og linjelærere aflevere en vurdering af hver enkelt elev til kontaktlæreren, som gennemgår denne med eleven og forældrene.
 • Terminskarakter gives i december/januar og årskarakterer gives i juni måned.
 • Folkeskolens Afgangsprøver afholdes i maj-juni måned.
 • Der gives udtalelser til elevernes Obligatoriske Selvvalgte Opgave (10. Kl.) og til elevernes projektopgaver (9. Kl.).

Den obligatoriske selvevaluering vil også finde sted ved disse pædagogiske evalueringsdage i juni måned. Evalueringen tager udgangspunkt i skolen værdigrundlag.

Evalueringen af det faglige niveau på Gram Efterskole falder i to dele. Evalueringen af den enkelte elevs faglige udbytte og evaluering af skolens faglige indsats som helhed.

Evaluering af elevernes faglige niveau:

Gram Efterskole gennemfører følgende evaluering af elevens faglige niveau:

Gennem hele året evaluerer faglæreren løbende den enkelte elev, og disse iagttagelser bruges som grundlag for de to forældresamtaler, der finder sted i oktober og marts måned. Iagttagelserne dækker såvel det sociale som det faglige udbytte, og tilbagemeldingen til forældrene er både skriftlig og mundtlig.

Undervinsingen i disse fag finder sted samtidig i den enkelte fag og er niveaudelt, så den enkelte elev kan modtage undervisning på det faglige niveau, der svarer til elevens. Rykker elevens faglige niveau sig, kan vedkommende skifte hold.

Ved skoleårets slutning, på evalueringsdagene efter skoleafslutningen, ser ledelsen og medarbejderne på om elever er rykket på de enkelte hold og årsagerne dertil.

Evalueringen af skolens faglige indsats

Gram Efterskole er en almindelig, prøveafholdende skole, og i alle prøvefag undervises der efter undervisningsministeriets retningslinjer som beskrevet i ”Klare Mål”.

I fagene dansk, matematik, engelsk og tysk er det udelukkende lærere med linjefagskompetencer –eller lærere født og opvokset i enten et tysk-eller engelsktalende land- der underviser i fagene.

Vores elevgruppe er bredt sammensat af elever fra alle samfundslag og med vidt forskellig tilgang til skole, -derfor er det vigtigt for os, at lærernes faglige kompetencer ikke kan beklikkes.

Indsats

Gram Efterskole har i december vedtaget en egentlig kursuspolitik, der skal sikre relevant efteruddannelse af medarbejdere i forhold til de indsatsområder, der vedtages. Både dette skoleår og næste skoleår vil fokus være på faglige kurser og efteruddannelse.

På Gram Efterskole arbejder faglærerne i teams, der sikrer en bred faglighed om det enkelte fag, og de lærere, der underviser i dansk, engelsk, matematik og tysk, har enten sproget so modersmål eller er linjefagsuddannet i faget.

Vi prioriterer fag-kurser dette skoleår og vi prioriterer lærere, der ønsker at læse et yderligere linjefag ved en professionshøjskole.

Opfølgning

Gram Efterskole evaluerer skoleåret og de opnåede prøveresultater de 29. og 30. juni, som en del af udviklingen af skolen og indsatsområderne.

Evalueringen vil tage afsæt i de årsplaner, der ligger på skoleintra i alle fag.

Evalueringen af skoleåret vil også tage afsæt i de tre formelle karakterer eleven har fået ved skolestart, midt på året og ved afgangsprøverne.

Ydermere vil vores elever i april måned blive bedt om at udfylde et on-line spørgeskema omkring de enkelte, indholdet og deres udbytte af undervisningen. Bevarelsen vil også være en del af vurderingen af skolens faglige indsats ved evalueringen af skoleåret (se nedenfor)

Resultaterne af denne evaluering vil derefter være at finde på såvel Skoleintra, som på skolens officielle hjemmeside. 

Efter skoleårets afslutning samles alle skolens evalueringer og med udgangspunkt i disse foretages en samlet evaluering af, om der undervises efter de vedtagne undervisningsplaner, og om skolen lever op til sine slutmål. Der laves en opfølgningsplan for områder, hvor evalueringen viser, at der skal foretages ændringer.

Opfølgningsplan for skoleåret 2014/15:

Elevfrafald

For mange elever valgte at stoppe i utide i 2013-2014. Dette har –sammen med den nye arbejdstidsaftale- afstedkommet, at vi omlagde kontaktlærerfunktionen til at være en team-funktion. 3 lærere varetager nu kontaktlærerfunktionen for en gruppe på 15-20 elever. Dette for at eleverne skal føle sig mere trygge ved altid at kunne få fat i en kontaktlærer,  for at styrke kommunikationen eksternt og internt og for at skabe mere overskuelige arbejdsforhold for lærerne, så de ikke står med det hele selv.

Elever med særlige udfordringer

Gram Efterskole er rummelig, vi siger nej til ganske få elever. Det betyder så, at vi har elever med såvel diagnoser som ”ondt i livet” og med en dårlig skolegang i bagagen. Det stiller krav til lærerne, så derfor har der været iværksat kurser for såvel hele medarbejdergruppen som enkelte lærere. Fagligt funderede kurser, der har til formål at ”udvide værktøjskassen” og give lærerne større indsigt, så både elevernes trivsel og faglige udbytte kan højnes.

skema1

Hvad er det bedste ved efterskolen?

Svar på spørgsmålet Hvad er det bedste ved efterskolen?

 
 •   det ved jeg ikke rigtigt, jeg tror en af de bedste ting er forholdet mellem elever og lære, det er mere som en form for venner.
 •   At man har nogle venner man kan holde af. Man for et forhold til næsten alle lærerne.
 •   Jeg elsker vores fællesskab, folk er gode og nemme at snakke med. Vi har en god forstander, som ønsker det bedste for sine elever, og gør sit bedste for at vi alle har det godt.
 •   at der er et godt fællesskab her på efterskolen ...
 •   Det hele er godt
 •   Hjælpen man får i timerne
 •   Vibeke Tromborg som kontaktgruppelære, samt at have musik :)
 •   Læringen og bare i det hele taget skolen i sig selv.
 •   Helt sikkert sammenholdet
 •   det bedste ved skolen er at man får nogen venskaber som ikke havde troet man ville få.
  at man holder sammen lige meget hvad.
  at vi er blandet imellem 8,9 og 10, fordi at man lægger ikke mærke til hvilken klasse de er i eller hvor gammel de er.
  at vi alle sammen er lige, det vil sige at vi alle har vores skavanker.
 •   de venner man får
 •   Lærerne
 •   Sammenholdet, og det at vi kan ses hele tiden, uden at skulle gå langt
 •   Lærerne er venlige. Man får nye gode venskaber, og man lære en del i de fleste timer her.
 •   Nogen lærere... Altså de er gode til at hjælpe ved ex. Bitch figthe eller bare hvis man har brug for at snakke
 •   Alle mine venner som jeg snakker godt sammen med!.
  Jeg er virkelig faldet godt til!.
 •   eleverne
 •   Sammenholdet mellem vennerne lærerne rengørings damerne og køkken damerne
 •   det er den måde lærerne gør ting for eleverne, og de ting de tager os med ud i forskellige ting!
 •   Svært at sige, der er så meget godt.
 •   du får en masse venner
 •   de dejlige mennesker og minder der følger med
 •   Fællesskabet
 •   Michael
 •   sammenholdet du har på en efterskole, det er helt unik
 •   At lærerne ikk altid er seriøse

 

 

Hvad er det værste ved efterskolen?

 

Svar på spørgsmålet Hvad er det værste ved efterskolen?

 

 •   det værste er nok at nogle, meget få af vores elever har svært ved at forstå når der bliver sagt nej eller sådan noget.
 •   Når man er ked af det. Når der er dårlig stemning.
 •   Der er mere mobning end lærerne nok regner med, flere gange har eleverne oplevet at blive mobbet imens lærerne har set på det... Og respekten mellem lærer og elever er ikke god, vi snakker ikke pænt til hinanden.
 •   at ude på toiletterene lugter af .... og at vaskerummet er svinet til af `nogen`
 •   Folk der ikke opføre sig ordenligt
 •   Oplysningerne om lære der er syge, Eller ændring i planerne
 •   At vi ikke har Linjefag lidt oftere
 •   De personer som spreder dårlig stemning og mobber.
 •   Det er helt sikkert maden
 •   at men ikke rigtig informationer nok.
 •   at der er så meget forskelsbehandling mellem eleverne
 •   Falske mennesker
 •   Ikke rigtigt noget?
 •   At nogen elever ikke kan finde ud af og opføre sig ordenligt.
 •   Alle de problemer der er her på skolen så som skænderier og sådan noget...
 •   At nogen steder er der virkelig ulækkert
 •   lange dage
 •   Det værste er når eleverne kritiserer andre og eller maden da det altid ændre stemningen på en negativ måde
 •   maden
 •   Det værste har været de politiske dage.
 •   ?
 •   syndes ikke rigtig der er noget decideret dårligt alle kan have en dårlig dag og så er det jo ikke så sjovt
 •   Maden
 •   Nettet
 •   at folk sommetider kan vende dig ryggen, for at støtte den anden gruppe

 

·  At det er de sygeste bitches 

 

Hvad har indtil nu været din bedste oplevelse på efterskolen?

 

Svar på spørgsmålet Hvad har indtil nu været din bedste oplevelse på efterskolen?

 

 •   det tror jeg var sidste år hvor vi i en hel uge havde om forskellige partier, og da vi skulle lave vores egne.
 •   At holde jul der.
 •   Spil dansk dag var enormt fed, vi havde en fed fest som publikum.Og jeg har lært en masse mennesker at kende som jeg vil holde sammen med efter efterskole tiden..
 •   !!!!-SKIFERIEN-!!!! og STARTEN af skoleåret ...
 •   Skoleåret
 •   Og møde alle sammen og havde det godt med folk
 •   Spildanskdag
 •   Østrig 2015 
 •   Nok intro-turen
 •   helt klart skiferien
 •   alle de gange vi får lov til at gøre som det passer os
 •   Forhold lære- elev
 •   Ture i svømmehallen, med adventure, Og da vi skulle ud og dykke.
 •   Egentlig det meste, et efterskole liv er fedt. Alle de aktiviteter man kan lave med lære og elever er fedt.
 •   Syntes faktisk intro turen var rigtig hyggelig og der kom man godt ind på hinanden det var rigtig fedt
 •   Østrig turen, det har virkelig været den bedste oplevelse ever!. Med alle de mennesker jeg følte at vi allesammen havde et virkelig godt sammenhold 
 •   turene vi er på
 •   Det ved jeg ikke da jeg har, har haft så mange super gode oplevelser. Men de bedste minder kommer altid når jeg er sammen med mine venner
 •   har haft flere gode oplevelser
 •   Igen der har været så meget godt.
 •   at være ud at dykke
 •   ved ikke jeg har så mange minder herfra og der kommer hele tiden nye til
 •   Østrig 
 •   At få så mange gode venner
 •   ski turen, det var helt utrolig fedt :)
 •   Østrig

 

 skema2

 

Har du været med til at mobbe nogen på skolen?

Svar på spørgsmålet Har du været med til at mobbe nogen på skolen?

 
 •   nej, det er ikke noget jeg står for
 •   Nej
 •   nej overhovedet ikke
 •   I følge lærerne ja
 •   Nej det har jeg ikke da jeg selv er blevet mobbet det meste af min folkeskole gang
 •   Nej. 
 •   Nej! Og det kommer jeg heller aldrig til. Jeg synes mobning er noget lort!
 •   ja, men så har de elever jeg har været med til at mobbe også opført sig som om de ejer skolen. eller været et svin mod andre jeg kender
 •   Nej
 •   Nej aldrig, jeg er selv blevet mobbet før, så kan ikke selv se hvad grunde jeg har til og skal være sådan overfor mine medmennesker.
 •   Hmm det syntes jeg ikke selv men ved ikke om andre mener det
 •   Nej det vil jeg da ik selv mene!.
 •   nej
 •   Nej men jeg har som alle andre drillet mine gode venner og veninder i et godt formål som eksempelvis at få dem til at grine eller få et smil på læben
 •   ik hvad jeg ved af?
 •   Nej, det har jeg ikke.
 •   nej ikke hvad jeg tror det kunne jeg ikke finde på men hvad jeg ser som sjov kan andre jo ikke altid se det sjove i men jeg syndes jeg er god til at sige undskyld vis det sker
 •   nej ikke sådan mobbe mobbe, jeg har snakket med andre om en eller anden sjov historie.. som har gjort lidt ondt på den anden, men det har vi så snakket om
 •   Ja

 

skema3

Hvis nogen bliver mobbet, gør de voksne noget ved det? (kommenter på dit sidste svar)

  

 Svar på spørgsmålet Hvis nogen bliver mobbet, gør de voksne noget ved det? (kommenter på dit sidste svar)

   

     
 •   jeg syntes de er temmelig gode til at træde ind
 •   Ja de snakker med dem om det.
 •   Jeg vil svare ja og nej, det sker at mobning foregår i lærernes tilstedeværelse hvor de ikke er gode nok til at gribe ind. Men på den anden side, hvis man gør lærerne opmærksomme bliver det som regel stoppet.
 •   ingen kommentar
 •   Ja samtaler
 •   Jeg har ikke oplevet mobning på skolen endnu
 •   Ja det synes jeg da, men lægger ikke så meget mærke til det.
 •   De får personen/personerne til at stoppe den ene gang, men ellers gør de ikke noget stort ud af det.
 •   ja nogen gange, fx jeg har oplevet at de ikke gjorde noget ved det
 •   nej, de voksne kan ikk finde ud af at holde styr på os
 •   Jeg synes at de gør lidt ved det.
 •   Men racisme tager de ikke så tungt.
  ·  Det til tider det ikke sker at man får hjælp, men når de endelig hjælper, gør de alt for og få det stoppet.
 •   De prøver deres bedste
 •   Kun nogen gange. Men når man så endelig har et problem. Så sige de bare at man selv ska tage en snak med selve personen
 •   de spørg hvordan vi har det og om der er noget de kan gøre
 •   Der har ikke været nogen der er blevet mobbet, men jeg regner da med at de gør noget hvis det sker.
 •   ja de siger at de skal stoppe eller de kan blive smit hjem
 •   ja vis de ser det
 •   sommetider gør de, men nogen gange føler jeg os at de ikke gøre nok ved det, end de skulle ha gjort
 •   Nej ikk rigtigt de føles som om alle voksne er ligeglade

 

 

skema4

 

kommentarer til om dine lærere behandler dig godt.

Svar på spørgsmålet kommentarer til om dine lærere behandler dig godt.

   

   
 •   Ja
 •   Jeg syntes generelt ikke at elever og lærere behandler hinanden med respekt.. Har ikke nogen yndlingslærer eller nogen lære jeg er knyttet til. Lærerne snakker ikke voksent til eleverne i pressede situationer, og er tit uforstående, lærerne er dem der skal være vores forbilleder, og behandler de os sådan, er der ingen respekt gengældt.
 •   lærerne ved nogle gange ;)
 •   Jeg har det meget godt med de fleste af lærerne
 •   Jeg synes mine lærere behandler mig storartet
 •   Ja, jeg har det godt med alle lærerne. Men det har man jo normalt når man opføre sig ordenligt og følger reglerne.
 •   Ja de gør. Jeg kan godt lide mine lærere!
 •   ja, man kan godt se at det er en efterskole vi går på, fordi at du har et helet andet forhold til en lære på efterskole end du ville have i folkeskole.
 •   ja for det meste. altså når jeg ikk gør noget jeg ikk må. ellers er de bare sådan nogle idioter, der ikk kan finde ud af at lytte til en
 •   De behandler mig som de skal. Jeg er jo en elev, så de må godt være hårde mod mig og skælde mig ud, hvis jeg eks. Ikke dukker op til timer.
 •   Det syntes jeg altså de gør jo bare deres arbejde
 •   Tjaaa.. Nogen gange 
 •   jeg har fået et mere personligt forhold til dem
 •   ja de vil jo kun det bedste for eleverne!:)
 •   De er hverken for sure eller for passive.
 •   de er hjælper mig hvis der er problemer
 •   lærende er søde og forstående
 •   De er klar på at hjælpe når der er brug for det
 •   De er der som om det var ens forældre
 •   jeg elsker at de voksne, altid er der for en, og behandler dig som du skal behandles
 •   De ret dejlige

   

 

skema5

skema6

 

Hvad er grunden til dit fravær

 

 Svar på spørgsmålet Hvad er grunden til dit fravær

   

     
 •   på grund af sygdom
 •   Det er forskelligt
 •   Det er typisk morgen der er værst, efter natterend på gangen til langt ud på natten, som holder os vågen. Og jeg skipper gerne morgen mad og ligger et kvarter ekstra for at kunne være det mere frisk til at lære noget i mine timer.
 •   jeg ved ikke hvor meget fravær :) jeg har
 •   Ved ikke...
 •   Ved ikke hvor meget jeg har da vi ikke får noget at vide om det
 •   Enten så magter jeg virkelig ikke timerne, eller også har der været nogle gode grunde som: syg/sløj, troet vi havde fri, glemmer det.
 •   har ikke rigtig har haft lyst.
 •   jeg har ikk gidet at komme til mine timer
 •   Jeg sover

Go to top