Evaluering og opfølgningsmøde

På Gram Efterskole skal vi i fællesskab sørge for at både de unge og de voksne har det godt. Det skal være et sted hvor man trives, lærer meget, samt være en god arbejdsplads.

Vi vil gerne være et sted hvor man tager hensyn til den enkeltes ideer og ønsker, men også fællesskabets ideer og ønsker. Vi vil gerne føre en pædagogik der har det hele menneske som udgangspunkt.

Derfor bliver der hver 3 år udført en undervisningsmiljøundersøgelse som tager udgangspunkt i det psykiske og fysiske undervisningsmiljø. På baggrund af disse undersøgelser forsøger vi hele tiden at udvikle og skabe de bedst mulige forhold for undervisningen og de fysiske rammer.

Evaluering: Fokus på det faglige

I indeværende skoleår sætter vi fokus på det faglige. Ikke sådan at forstå, at trivslen og rummeligheden nedprioriteres, -det er trods alt fundamentet for faglighed.

For lærernes vedkommende er de nu organiseret i mindre teams af 3 lærere, der samarbejder såvel om den enkelte elev, som om undervisningens faglige indhold. Den faglige, kollegiale sparring finder sted på fagteammøder, hvor man er sammen om planlægning af forløb.

Vi har i den forbindelse et supervisionsforløb med en konsulent og vi har lærere på faglige kurser (idræt, IT i undervisningen)

For elevernes vedkommende er målet også klart, at sørge for, at de rykker sig fagligt og bliver så dygtige som de kan. Det gør vi ved at få gjort dem interesserede i stoffet ved at bruge forskellige tilgange.

Skolens ledelse – og sikkerhedsorganisation foretager i samråd med repræsentanter fra elevrådet, årlige vurderinger på og af skolens fysiske, psykiske og æstetiske miljø. I den forbindelse har vi fået sænket loftet i spisesalen, så den ikke længere er støjende at være i.

Der ud over har vi lavet et ungemiljø i hovedbygningen så eleverne har et hyggeligt sted til deres fritid.

De forskellige tiltag og ændringer er en del af en udviklingsplan der bliver foretaget med udgangspunkt i foregående undersøgelser og evalueringer.

Evalueringen af dette projekt vil finde sted medio december og medio april.

Undervisningsmiljøundersøgelse – en opsummering

Undersøgelsen er delt op i to afdelinger: det psykiske undervisningsmiljø og det fysiske undervisningsmiljø. Det overordnede resultat viser en meget stor tilfredshed blandt skolens elever. De er glade for at gå i skole og glade for deres lærere. Specielt har eleverne ifølge undersøgelsen meget stort udbytte af den niveaudelte undervisning.

I afsnittet omkring de fysiske undervisningsforhold giver eleverne udtryk for, at der er gode undervisningsrammer på skolen. Der er dog plads til forbedringer.

Undersøgelsesresultatet er gennemgået blandt det samlede personale og diverse handleplaner er sat i værk. På undervisningssiden har vi hele tiden fokus på elevernes trivsel og udbytte af undervisningen og vi vil have denne undersøgelses svar in mente i planlægning og evaluering.

Konklusion

Skolen lever op til alle krav og regler inden for såvel undervisnings- som arbejdsmiljø- lovgivningen. Hvilket betyder at de fornødne redskaber til fortsat at kunne fokusere, vurdere og udvikle virksomhedens miljø til gavn for alle, elever som medarbejdere, er tilstede.