Evaluering

Hvert år evaluerer personale og elever fokuspunkter og skoleårets afvikling. Derefter formuleres en fælles evaluering, som danner baggrund for planlægningen af de kommende skoleår.


Resultat af undervisningsmiljøundersøgelse 2011/2012


I januar 2012 gennemførte vi en undervisningsmiljøundersøgelse blandt skolens elever. 34 elever deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen er delt op i to afdelinger: det psykiske undervisningsmiljø og det fysiske undervisningsmiljø.

Det overordnede resultat viser en meget stor tilfredshed blandt skolens elever. De er glade for at gå i skole og glade for deres lærere. Specielt har eleverne ifølge undersøgelsen meget stort udbytte af den niveaudelte undervisning. Eleverne synes at lære mest ved at arbejde alene eller sammen to og to.

Generelt skaber lærerene en god stemning i timerne, men 50 % af eleverne føler sig lidt enige i, at de keder sig i timerne. Dette har naturligvis givet anledning til drøftelse på lærerkollegiet.

I forhold til lektier er meningerne meget delte og umuligt at sige noget generelt omkring. Ca. halvdelen synes, de har mange lektier, medens den anden halvdel ikke synes, der er mange lektier og finder lektierne vigtige.

I spørgsmålene omkring ”Lærerne og dig” giver eleverne udtryk for, at de bliver opmuntrede af lærerne og at de bliver mødt med rimelige krav. Eleverne oplever, at der lyttes til dem, og at lærerne hjælper dem, når der er problemer. 41 % mener dog, at der ikke gives ros ofte nok og 50 % er lidt uenige i, at de kan være med til at bestemme, hvordan der skal arbejdes i timerne. Dette drøftes naturligvis med personalet.


I afsnittet ”Dig og de andre elever” svarer over 90 % af eleverne, at lærerne griber ind, hvis der er mobning på skolen. Over 90 % føler sig aldrig eller sjældent alene, er aldrig blevet mobbet og har heller ikke været med til at mobbe. Der opleves stor tryghed på skolen.


I afsnittet omkring de fysiske undervisningsforhold giver eleverne udtryk for, at der er gode undervisningsrammer på skolen. Der er dog plads til forbedringer. Siden eleverne besvarede spørgsmålene, har vi forbedret skolens bredbånd, så der nu er langt mere kapacitet som ønsket. Eleverne sidder ikke komfortabelt på stolene. Dette indarbejdes i en handlingsplan, så vi med tiden kan gøre noget ved problemet.


Endelig er alle klar over, hvad der skal ske ved brandalarm og eleverne synes, at bygningerne er rare at være i.


Undersøgelsesresultatet er gennemgået blandt det samlede personale og diverse handleplaner er sat i værk. På undervisningssiden har vi hele tiden fokus på elevernes trivsel og udbytte af undervisningen og vi vil have denne undersøgelses svar in mente i planlægning og evaluering.


Undersøgelsen kan i sin helhed ses nedenfor


Undervisningsmiljøvurdering

Denne undersøgelse skal hjælpe os til at gøre Gram Efterskole til en bedre skole. Alle spørgsmål handler om undervisningen og skolens lokaler.


Det er vigtigt, at du er ærlig og at du gør dig umage med at svare på alle spørgsmål.

Undersøgelsen er anonym.


Hvilken årgang går du på? 8. årgang____ 9.årgang____ 10. årgang____

Hvilket køn er du? Pige____ dreng_____

 

Meget enig

Lidt enig

Lidt uenig

Meget uenig

Jeg er glad for at gå i skole

       

Jeg er glad for mine lærere

       

Jeg synes, jeg lærer noget i skolen

       

Jeg har glæde af niveaudelt undervisning

       

Jeg keder mig i timerne

       

Lærerne skaber en god stemning i klassen

       Hvornår synes du, at du lærer mest i skolen?
Sæt højst tre krydser

Når det er læreren, der underviser alene

 

Når vi har projekter i et fag

 

Når vi har gruppearbejde

 

Når jeg arbejder alene med opgaver eller lektier

 

Når vi arbejder to og to

 
Lærerne og dig

 

Meget enig

Lidt enig

Lidt uenig

Meget uenig

Mine lærere opmuntrer mig til at komme frem med mine synspunkter

       

Jeg føler mig forfulgt af en eller flere af mine lærere

       

Mine lærere stiller for store krav til mig

       

Mine lærere stiller for små krav til mig

       

Vores lærere behandler os retfærdigt

       

Jeg får ofte ros af en eller flere lærere

       

Lærerne lytter, når jeg eller andre kommer med forslag til emner i undervisningen

       

Vi kan være med til at bestemme, hvordan vi skal arbejde i timerne

       

Lærerne hjælper mig, når jeg har problemer

       
Lektier

 

Meget enig

Lidt enig

Lidt uenig

Meget uenig

Jeg har tit mange lektier

       

Jeg får næsten altid lavet lektier og opgaver til tiden

       

Jeg får sjældent lavet lektier og opgaver til tiden

       

Jeg føler mig tit presset på grund af mine lektier

       

Jeg synes, det er vigtigt at have lektier

       
Dig og de andre elever

 

Ofte

Af og til

Sjældent

Aldrig

Griber lærerne ind, når der er mobning på skolen?

       

Føler du dig alene på skolen?

       

Er du sammen med de andre elever i fritiden på skolen?

       

Føler du dig tryg på skolen?

       

Føler du dig holdt udenfor på skolen?

       

Er du med til at holde andre udenfor på skolen?

       

Er du blevet mobbet her på skolen?

       

Mobber du andre elever her på skolen?

       
Klasselokalerne

Lokale 1 -2 -3 – 4

 

Meget enig

Lidt enig

Lidt uenig

Meget uenig

Der er god plads i lokalet

       

Indretning af lokalet fungerer godt

       

Jeg kan se, hvad der sker på tavlen

       

Jeg sidder godt på stolene

       

Borde og stole passer i højden til mig

       

Der er lys nok til at læse og skrive

       

Jeg bliver ofte blændet af solen

       

Jeg kan høre, hvad der bliver sagt i timerne

       

Internettet fungerer fint

       

Den interaktive tavle fungerer fint

       
Fysik

 

Meget enig

Lidt enig

Lidt uenig

Meget uenig

Der er god plads i lokalet

       

Indretning af lokalet fungerer godt

       

Jeg kan se, hvad der sker på tavlen

       

Jeg sidder godt på stolene

       

Borde og stole passer i højden til mig

       

Der er lys nok til at læse og skrive

       

Jeg bliver ofte blændet af solen

       

Jeg kan høre, hvad der bliver sagt i timerne

       

Internettet fungerer fint

       

Den interaktive tavle fungerer fint

       

Samler

 

Meget enig

Lidt enig

Lidt uenig

Meget uenig

Der er god plads i lokalet

       

Indretning af lokalet fungerer godt

       

Jeg kan se, hvad der sker på tavlen

       

Jeg sidder godt på stolene

       

Borde og stole passer i højden til mig

       

Der er lys nok til at læse og skrive

       

Jeg bliver ofte blændet af solen

       

Jeg kan høre, hvad der bliver sagt i timerne

       

Internettet fungerer fint

       

Den interaktive tavle fungerer fint

       
Generelt om lokaler

 

Meget enig

Lidt enig

Lidt uenig

Meget uenig

Vi har gode steder til gruppearbejde

       

Vi har gode forhold til lektiehjælp

       

Vi har gode forhold til fodboldtimerne

       

Vi har gode forhold til medie linjefag

       

Vi har gode forhold til musik linjefag

       

Vi har gode forhold til kunst linjefag

       

Vi har gode forhold til adventure linjefag

       
Lidt af hvert

 

Meget enig

Lidt enig

Lidt uenig

Meget uenig

Vores toiletter på undervisningsgangen er pæne og rene

       

Vores toiletter ved værelserne er pæne og rene

       

Når ting går i stykker på vores skole, bliver de hurtigt repareret

       

Jeg kan altid finde en voksen, hvis jeg har brug for hjælp

       

Jeg ved, hvad jeg skal gøre, hvis der udbryder brand på skolen

       

Skolens bygninger er rare at være i

       

Vi har god udsmykning på skolen

       

Vi må bruge skolens lokaler i fritiden

       

Det er rart at være i spisesalen

       
Hvis du har lyst til at skrive noget vedr. undervisningsforhold, kan du skrive det her:

Ophavsret © 2014 Gram Efterskole. Alle rettigheder forbeholdes.

Go to top